Skip to content

Adatvédelem

A FOOD BASE Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2100 Gödöllő, Kühne Ede utca 4., cégjegyzékszáma: 13-09-100435, továbbiakban „Adatkezelő” vagy „Társaság”) mint adatkezelő a Személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a Személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679. számú rendeletének (2016. április 27.) (további említése esetén, mint „Rendelet”, vagy „GDPR-rendelet”)  rendelkezéseinek és a vonatkozó törvényeknek megfelelően jár el.

Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Ön (továbbiakban „Érintett”) Személyes adatok védelméhez fűződő jogait. Ez a tájékoztató tömör, egyszerű módon foglalja össze, hogy milyen adatokat gyűjtünk, azokat miként használhatjuk fel, továbbá ismerteti az általunk igénybe vett eszközöket és az Érintett adatvédelemmel kapcsolatos adatvédelmi és jogérvényesítési lehetőségeit. Részletes szabályozás az említett Rendeletben és a kapcsolódó jogi aktusokban található, további információigény esetén javasolt a Rendelet tanulmányozása, vagy forduljon bizalommal az Adatkezelőhöz a jelen tájékoztatóban is feltüntetett elérhetőségeken.

Személyes adatok megadásával vagy a szolgáltatás használatával elismeri, hogy elolvasta és megértette a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót, valamint Személyes adatainak az itt meghatározottak szerinti kezeléséhez hozzájárul.

 1. BEVEZETÉS

Értelmező rendelkezések:

 • Személyes adat – azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó Személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó Személyes adat, valamint a bűnügyi Személyes adat.
 • Genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan Személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
 • Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert Személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
 • Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó Személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
 • Adatkezelés – a Személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáfér­hetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • Adatkezelő – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a Személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • Adatfeldolgozó – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel;
 • Címzett – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a Személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá Személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek;
 • Harmadik fél – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a Személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • Az érintett hozzájárulása – az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő Személyes adatok kezeléséhez;
 • Profilalkotás – Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a Személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos Személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, Személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • Adatvédelmi incidens – a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt Személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság, www.naih.hu

Társaságunk az adatkezelési tevékenysége során az alábbi alapelveket követi:

 • a Személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, átláthatóan kezeljük.
 • a Személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtünk és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • az általunk gyűjtött és kezelt Személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan Személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 • a Személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a Személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Társaságunk Személyes adatokat:

 • az Érintett előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezel, azaz gyűjt, rögzít, rendszerez, tárol és felhasznál.
 • egyes esetekben az Érintett adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Érintett figyelmét.
 • illetve bizonyos esetekben az Érintett Személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, ilyen például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

Irányadó jogszabályok:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR, vagy Rendelet)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény.(Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató bármikor, előzetes értesítés nélküli módosítására, frissítésére, a friss változat weboldalain történő közzétételére, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött Személyes adatokra érvényes. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.foodbase.hu honlapon történik.

 1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

A Társaságunk neve: Food Base kft.

A Társaságunk székhelye: Ipari Park, Kühne Ede utca 4; 2100 Gödöllő, Magyarország

A Társaságunk honlapja: www.foodbase.hu

Postacímünk: Ipari Park, Kühne Ede utca 4; 2100 Gödöllő, Magyarország

Telefonszámunk: +36 28 545 380

E-mail címünk: info@foodbase.hu

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

 1. ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Az Adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az Érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. 

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe a megjelölt tevékenységekre:

NÉVCÍMTEVÉKENYSÉG
MICROWARE HUNGARY KFT.   1148 Budapest, Fogarasi   út 3-5.;
domreg@microware.hu
 tárhely szolgáltatás:Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe.

                                                

Amennyiben az Adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban. 

 1. HONLAPPAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

A Társaságunk honlap látogatóira vonatkozó adatkezelési szabályok:

A kezelhető Személyes adatok köre: IP cím, a látogatás időpontja, weboldalon eltöltött idő kezdő és befejező időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, a használt operációs rendszer és böngésző típusa.

A Személyes adatok kezelésének célja: a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, honlapunkat támadó látogatók beazonosítása, a látogatottság mérésére, statisztikai célok.

A Személyes adatok kezelésének jogalapja: a Társaságunk jogos érdeke.

A Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságunk marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, Adatfeldolgozóként a Társaságunk IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.

A Személyes adatok tárolásának időtartama: 365 nap

Sütik (cookie-k):

Tájékoztatjuk a Társaságunk weboldalra látogatókat, hogy a weboldal használatával (webes érintett kapcsolatfelvétel hiányában) adatgyűjtés és adatkezelés az anonim Felhasználó-azonosítók (cookie vagy süti) alkalmazásával és azok Érintett elfogadásával valósul meg. A cookie-k lényegi ismertetőit az alábbiakban foglaljuk össze.

Társaságunk a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus, a felhasználó számítógépén rögzülő és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerülő információ csomagokat, azaz sütiket vagy cookie-kat használhat a szolgáltatásokhoz és a weboldalhoz.

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a honlapon keresztül a honlap/weboldal használatával kerülnek a látogatók számítógépére úgy, hogy azokat a látogatók internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már a látogatótól függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve a látogató a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást. 

Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat/adatfájl önmagában semmilyen módon nem képes az Érintettet azonosítani, csak az Érintett számítógépének felismerésére alkalmas. Az internet hálózati világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve másfelől kínálhassák ügyfeleiknek a testre szabási lehetőségeket.

A sütik segítségével például tárolásra kerülnek az Érintettek preferenciái és beállításai; ezek segítenek a bejelentkezésben; személyre szóló hirdetéseket jeleníthetnek meg és elemzik a webhely működését. Mindezek érdekében az olyan érintett tevékenységek, mint például relevancia, ajánló, keresések, megnyitások, legfontosabb és leggyakrabban használt funkciók adatainak gyűjtésére és követésére használunk szolgáltatásokat.

Flash cookie-kat arra használják a weboldal üzemeltetők, hogy például megmondja, hogy az Érintett járt-e már valaha a weboldalon, illetve segít azonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik az Érintettet a leginkább érdekelhetik. A kereső és a Flash cookie-k növelik az online élményt azáltal, hogy megőrzik az Érintett által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. Sem a kereső sem a Flash cookie-k nem tudják az Érintettet személy szerint beazonosítani, valamint az Érintett vissza tudja utasítani a böngésző cookie-kat a böngésző beállításain keresztül, azonban ilyen cookie-k nélkül nem tudja majd kihasználni a weboldal minden szolgáltatását.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik a látogató előzetes hozzájárulását. Ezekről honlapunk a látogató első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja a látogatót és kérjük a látogató hozzájárulását. 

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, továbbá módja van bármikor az engedélyét visszavonni, az egyedi azonosító jelet törölni, ebben az esetben azonban lehetséges, hogy a szolgáltatásokat nem vagy nem olyan formában éri majd el az Érintett, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését. A sütik elfogadása tehát nem kötelező, Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik. 

A szolgáltatásokat nagyszámú felhasználó használja változatos szoftver- és hardver-környezetben, eltérő felhasználási céllal és területtel. A szolgáltatások fejlesztése akkor igazodhat legjobban a felhasználók igényeihez és lehetőségeihez, ha felhasználási szokásaikról és igényeikről átfogó képet kap a webhely üzemeltetője. A felhasználók nagy száma miatt azonban a Személyes megkeresés és visszajelzés mellett hatékony kiegészítő módszer, ha a szokásaikat és a szolgáltatások futtatási környezetére vonatkozó adatokat automatizált módszerrel is gyűjtik és elemezi a webhely üzemeltetője.

TípusNévHozzájárulásLeírásCélÉrvényesség
 rendszer sütik   nem igényela webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélésmegelőzésére szolgál honlap működésének biztosítása  böngésző session vége
 nyomkövetősüti  igényelszemélyre szabáshoza látogató beállításainak megjegyezése szolgáltatásunk hatékonyságánaknövelése 365 nap
nyomkövetősüti(harmadik féltől származó)  nem igényelúj session-ök és látogatók azonosítására, a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment lea weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik  pontos lejárat


Részletes információ a harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu található.

A Társaságunk honlapján regisztrálókra vonatkozó adatkezelési szabályok

A honlapon a regisztráló természetes személy hozzájárul Személyes adatai kezeléséhez azáltal, hogy a Társaságunkkal kapcsolatfelvétel ilyen módját alkalmazza.

A kezelhető Személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, cégnév, e-mail cím, telefonszám, ország és érdeklődési kör.

A Személyes adatok kezelésének célja: a nem természetes Személyes természetes személy képviselőjének regisztrációja üzleti kapcsolatfelvétel és mintakérés érdekében.

A Személyes adatok kezelésének jogalapja: az Érintett hozzájárulása.

A Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságunk ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, Adatfeldolgozóként a Társaságunk IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.

A Személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig.

Hírlevél szolgáltatásunkra vonatkozó adatkezelési szabályok

Az Érintett a honlapon a hírlevél szolgáltatásra feliratkozással hozzájárul Személyes adatai kezeléséhez.

Az Érintett a hírlevél regisztráció felületén tárolt Személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Érintett Személyes adatait hírlevél küldés célra felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Érintett adatait hírlevél küldés céljából kezeljük és az Érintett részére tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).

Az Érintett a hozzájárulását a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja, illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

A hírlevél célú adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. A hozzájárulások esetében minden hozzájárulás egy adott célra szól, így a holnapon regisztrálás és a hírlevélre jelentkezés két külön cél, két külön adatbázis, a kettő nem függhet össze.

Az egyes hozzájárulások visszavonásának, illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból – 30 napos határidővel vállaljuk.  A hozzájárulások visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

A kezelhető Személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.

A Személyes adatok kezelésének célja: hírlevél küldése, tájékoztatás új termékeinkről, tájékoztatás az általunk forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról.

A Személyes adatok kezelésének jogalapja: az Érintett hozzájárulása.

A Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságunk ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, Adatfeldolgozóként a Társaságunk IT szolgáltatója munkavállalói.

A Személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevélről történő leiratkozásig. 

További a honlapra vonatkozó adatkezelési szabályok:

A Személyes adatokat az Érintett önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció, illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért az Érintett a felelős az adatok valódiságáért, helyességéért és pontosságáért. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben az Érintett nem a saját, hanem más személy Személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy az Érintett az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. 

Az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 30 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (például társadalombiztosítási, adózási és kereskedelmi jogszabályok értelmében előírt megőrzési időszakok tekintetében).

Megtévesztő Személyes adat használata esetén, illetve, ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

A honlapunk látogatóitól csak akkor kérjük Személyes adataikat, ha regisztrálni szeretnének.

A regisztráció, illetve marketing szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott Személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel az Érintett az info@foodbase.hu e-mail címen, illetve Társaságunk postacímén kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, az Érintett tájékoztatáskérésének kézhezvételét követő (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük az Érintettnek az Érintett által megadott elérhetőségre.  

 1. NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY (VEVŐK, SZÁLLÍTÓK) TERMÉSZETES SZEMÉLY KÉPVISELŐIVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

Kapcsolatfelvétel:

Társaságunk e-mail címén (info@foodbase.hu) történő kapcsolatfelvétellel a természetes személy hozzájárul Személyes adatai kezeléséhez.

Ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelési szabályok:

A kezelhető Személyes adatok köre: a természetes személy vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, egyéb személyes üzenet.

A Személyes adatok kezelésének célja: a Társaságunk jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.

A Személyes adatok kezelésének jogalapja: az Érintett hozzájárulása, valamint jogos érdek.

A Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságunk ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói. Adattovábbításra a szerződés vagy ügylet teljesítése, érvényesítése során közreműködő partnerek részére sor kerülhet.

A kezelhető Személyes adatokat Társaságunk vállalatirányítása rendszerében is kezeljük.

A Személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az Érintett képviselői minőségének megszűnését, a szerződés teljesítését. illetve a jogos érdek megszűnését követő 5 évig. 

 1. MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

Felvételre jelentkező munkavállalók adataival kapcsolatos adatkezelések, pályázatok, önéletrajzok 

A kezelhető Személyes adatok köre: a természetes személy vezetékneve, keresztneve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, önéletrajz, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha készült ilyen).  

A Személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése.

A Személyes adatok kezelésének jogalapja: az Érintett hozzájárulása. Az email-ben történő álláshirdetésre jelentkezést Társaságunk kifejezett és önkéntes hozzájárulásként kezeli, mivel nincs technikai lehetőség az önkéntesség más módon történő bizonyítására

A Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságunknál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.  

A Személyes adatok tárolásának időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, illetőleg a jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők Személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta. 

 1. ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

Adatbiztonság

Társaságunk az Info tv. szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Érintett adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Társaságunk adatbázisában tárolt érintett adatokhoz kizárólag Társaságunk erre kifejezett jogosultsággal rendelkező munkatársai férhetnek hozzá.

A szolgáltatásoknak ún. felhőalapú (cloud) alkalmazások is a részei. A felhőalkalmazások jellemzően nemzetközi, illetve határokon átnyúló természetűek, és pl. az adattárolás céljait szolgálják, amikor nem Társaságunk számítógépe/vállalati számítóközpontja az adattároló, hanem egy, a világ bármely pontján elhelyezhető szerverközpont. A felhőalkalmazások fő előnye, hogy földrajzi helytől lényegében független, nagy biztonságú, rugalmasan bővíthető informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak.

Társaságunk a lehető legnagyobb odafigyeléssel választja meg a felhőszolgáltatásokat biztosító partnereit, mindent megtesz, hogy azokkal az Érintettek adatbiztonsági érdekeit is szem előtt tartó szerződést kössön, azok adatkezelési elvei számára átláthatóak legyenek és az adatbiztonságot rendszeresen ellenőrizze.

Lehetséges, hogy Társaságunk weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, logókat is), ahol Társaságunk semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Társaságunk felhívja az érintettek figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési tájékoztatót. Jelen Adatkezelési Tájékoztató csak a Társaságunk Adatkezelő által folytatott adatkezelésre vonatkozik. Amennyiben bármilyen adatát az érintett külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni a Társaságunk általi adatkezelést, az ilyen módosításokat a weboldalon is el kell végeznie.

Előzetes tájékozódáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (Rendelet 13-14. cikk)

Az Érintett hozzáférési joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy Személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a Személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk). 

A helyesbítéshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan Személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos Személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).

A törléshez való jog:

 Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó Személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó Személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk)

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.  (Rendelet 18. cikk)

A Személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség:

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a Személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. (Rendelet 19. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog:

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a Személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. (Rendelet 20. cikk) 

A tiltakozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon Személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség) alapuló kezelése ellen. (Rendelet 21. cikk)

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. (Rendelet 22. cikk)

Korlátozások:

Az Adatkezelőre vagy Adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát (Rendelet 23. cikk).

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről:

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. (Rendelet 34. cikk)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog):

Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a rá vonatkozó Személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap:https://naih.hu/

Kérjük az Érintettet, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, illetőleg ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. (Rendelet 78. cikk)

Az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:

Minden Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a Személyes adatai Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk)AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

 1. INTÉZKEDÉSEK AZ ÉRINTETT KÉRELME ALAPJÁN

A Társaságunk, mint Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. 

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. 

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Társaságunk, mint Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelet 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja.  Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 • 6350,-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha a Társaságunknak, mint Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.